Raven32
Reaction score
2

Profile posts Latest activity Postings About

 • I
  Sau một l?c trầm ng?m, Vương L?m ngẩng đầu ki?n quyết, trong mắt hắn l?e ra h?n quang. Hiện tại ở trước mặt hắn chỉ c? một con đường, nếu kh?ng muốn vĩnh viễn bị nhốt trong n?y, cả ng?y lu?n tr?nh n? tu sĩ ma h?a truy k?ch, như vậy cũng chỉ c? một phương ph?p cuối c?ng!
  dịch vụ kế to?n thuế gi? rẻ, kho? học kế to?n thuế, học kế to?n ở h? đ?ng, dịch vụ kế to?n trọn g?i ,kế to?n cho người đ? biết


  Hắn vung tay phải chụp l?n hư kh?ng một trảo, x? mở một khe hở sau đ? chui v?o, l?c hiện ra đ? rời khỏi huyệt Tổ Khiếu, hiện th?n ở một chỗ n?o đ? trong huyệt Kh? Hải.
  I
  Hắn hiện ra sau đ? tho?ng hơi do dự, hai tay bấm quyết, ở bốn ph?a li?n tục đ?nh ra v?i đạo linh quang, khe hở ẩn hiện ở ph?a sau, hắn quyết đo?n mở ra thần thức. Kể từ đ?, những ma tu ở bốn ph?a đang tận lực t?m kiếm hắn, lập tức ph?t hiện tung t?ch của hắn, trong nh?y mắt từ khắp nơi liền ph? kh?ng m? đến.
  học kế to?n tại đống đa, trung t?m dạy học kế to?n, lớp học kế to?n trưởng, chung cư anh qu?n h? đ?ng


  Rất nhanh, một đ?m tu sĩ ma h?a xuất hiện ở bốn ph?a Vương L?m, bọn ch?ng nh?n chằm chằm v?o Vương L?m, kh?e miệng cười nanh ?c. Trong đ? c? một người r? r?ng ch?nh l? Mạnh Đ? Tử, v
  Ian, thank you for taking the time to join us as a (Lifetime Platinum Member) of IGOTASTi.COM! ;)

  God bless friend.
  Hello Raven32, welcome to the community our friend.

  If you need anything at anytime please feel free to ask us. Also, don't forget to post up and say hi in the "New Member/FAQ Area".

  Thanks again for taking the time to join us. Have a great day.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top